Finwire 4 juli - 13:51

Fastpartner minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(tillägg i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

"Andra kvartalet har karakteriserats av ”business as usual” där det mesta rulllat på enligt plan", säger vd Sven-Olof Johansson.

Hyresintäkterna uppgick till 574,3 miljoner kronor (553,0), en ökning med 3,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 422,8 miljoner kronor (413,0), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 187,7 miljoner kronor (201,0), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Johansson uppger att förvaltningsresultatet minskat främst på grund av högre marknadsräntor
samt avyttring av tre fastigheter. Effekten av detta har motverkats av ökade hyresintäkter till följd av nytecknade hyreskontrakt, indexerade hyreshöjningar och färdigställda hyresgästanpassningar.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3,4 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-1 503,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -12,6 miljoner kronor (16,4).

Resultatet före skatt var 178,5 miljoner kronor (-1 286,0).

Resultatet efter skatt blev 169,5 miljoner kronor (-1 025,9) och resultat per aktie uppgick till 0,83 kronor (-5,71).

Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,0 (99) kronor. Vid årsskiftet var nivån 95,1 kronor.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till 820 miljoner kronor (730). Fastpartners mål är att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 miljoner kronor, vilket är en upprepning.

Sven-Olof Johansson ger också en del kommentar om ränteutvecklingen.

"Vad kan vi förvänta oss för förändringar av räntan framöver? Rent generellt kan vi konstatera att i princip allt i vår omvärld talar för lägre räntor eller till och med mycket lägre räntor."

Johansson tar också upp en teori som obligationskungen
Mohammed El-Erian framfört och konstaterat, nämligen "att ju längre en centralbank framhärdar i att behålla en hög ränta, trots signaler om en svag ekonomisk utveckling, desto större skada orsakar man i den omgivande ekonomin. Följden blir alltid att räntan behöver sänkas betydligt mer för att korrigera för den sena starten av räntesänkningarna".

"Slutsatsen för Fastpartners del är att vi förmodligen kommer att få en snabbare förbättring av vårt finansnetto, och därmed också för den för oss så viktiga räntetäckningsgraden, än vad vi tidigare räknat med", säger Johansson.

Fastpartner, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter574,3553,03,9%
Driftnetto422,8413,02,4%
Förvaltningsresultat187,7201,0-6,6%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat3,40
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat0-1 503,4
Värdeförändringar derivat, totalt-12,616,4
Resultat före skatt178,5-1 286,0
Nettoresultat169,5-1 025,9
Resultat per aktie, kronor0,83-5,71

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 189 stycken (175)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 19:05
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 584 stycken (585)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 17:35
Kraftig uppgång på rapportintensiv Stockholmsbörs, OMXS30-index steg 2,2 procent
Stockholmsbörsen steg i en bred och kraftig uppgång på fredagen. Rapportfloden var intensiv med...