David Bagge 1 May

Vad är aktier?

I denna artikel får du en grundläggande uppfattning om vad aktier är, hur du köper aktier, samt hur du bäst handlar dem för att maximera dina framgångar på börsen idag. Vi går även igenom hur du kommer igång, samt vad de konkreta fördelarna med just aktier som sparform är.

Nyckelpunkter

I denna artikel om aktier kommer vi gå igenom följande:

  • Vad är aktier?
  • Olika typer av aktier
  • Hur du köper aktier
  • Fördelarna med att investera i aktier
  • Hur du fördelar dina aktieinnehav

Vad är aktier?

En aktie är en ägandeandel i ett företag. Att äga en aktie innebär därför att du äger en del av ett bolag. Som aktieägare har du därmed rätt till en del av vinsten, vilket normalt sett betalas ut i form av aktieutdelning. Om bolaget ökar i värde tenderar även värdet på aktier att öka. Du kan alltså tjäna pengar både på värdeutvecklingen och eventuella aktieutdelningar. Som ägare av aktier i ett aktiebolag har du även rätt att rösta på företagets bolagsstämmor. Då kan du påverka bolagets strategiska beslut, samt val av ledningsgrupp.

Hur fungerar aktier?

Aktier möjliggör för företag att få in kapital från investerare, detta i utbyte omt delägarskap. Bolaget kan därefter använda de investerade pengarna för att finansiera tillväxt, utveckling och innovation. Det gör att bolagen kan växa och därigenom skapa både nya jobb och avkastning till ekonomin.

Det finns olika typer av aktier beroende på ditt mål. Vissa typer är avsedda för rent investeringssyfte, medan andra ger dig mer makt och inflytande i bolaget i form av tyngre rösträtt.

Globalt sett är aktier en form av sentimentmätare på hur ekonomin och företag går i stort.

Hur börjar man med aktier?

För att komma igång med din aktiehandel behöver du tre saker: en aktiedepå hos en VP-mäklare (exempelvis Nordnet eller Avanza), ett startkapital att investera, grundläggande kunskap om aktier och hur man handlar dem, samt en handelsstrategi.

Att handla med aktier innebär risk att förlora ditt investerade kapital. Innan du investerar är det därför viktigt att du har en plan. Denna plan bör inkludera vilken risk du är villig att ta, vilken typ av aktier du vill handla, samt vilken tidshorisont du vill investera på. Ju kortare tidshorisont, desto högre risk. Sett över lång sikt tenderar aktiemarknaden att generera god avkastning.

Hur handlar man och investerar i aktier?

Du kan när som helst köpa eller sälja aktier i ett publikt, börsnoterat aktiebolag. Detta gör du enkelt hos din VP-mäklare såsom Nordnet eller Avanza. Processen är enkel. Du anger hur många aktier du vill köpa i ett visst bolag, samt till vilken köpkurs.

När köpet gått igenom hamnar aktierna i din aktiedepå. Du kan då enkelt följa aktiens kontinuerliga prisutveckling, samt din eventuella vinst eller förlust. Du kan närsomhelst sälja dina aktier, eller köpa fler, under börsens öppettider. Dessa öppettider kan variera beroende på vilken börs som aktierna är noterade på. Håll därför koll på de respektive öppettiderna.

Fördelarna med att investera i aktier

Genom att investera i aktier ger du dina pengar en god möjlighet att växa långsiktigt. Historiskt sett ökar nämligen aktier, sett till aktieindex, mer i värde per år än inflationen gör. Det betyder att dina pengar på lång sikt ökar i nettovärde.

Det finns olika typer av aktier beroende på din riskvillighet. För den mer äventyrliga investeraren finns ett brett utbud av små eller snabbväxande bolag. Dessa är ofta mer konjunkturskänsliga och volatila än större bolag. Du kan även investera i råvaruaktier.

Därtill är det mer vanligt att stora aktiebolag ger aktieutdelning än små bolag.

Hur bör jag fördela mina investerade aktier?

För att minska investeringsriskerna brukar gängse rekommendationer göra gällande att sprida sin depå i ett antal aktier, ofta mellan 8-15 olika, och gärna inom olika sektorer. Genom att sprida dina investeringar och investera en mindre del i varje respektive aktie minskar du din riskexponering och får en jämnare utveckling på din eventuella avkastning.

Att exemelvis investera hela depån i en eller ett fåtal aktier innebär mycket stora risker. Det är därför viktigt att du läst på på förhand så att du kan fatta välgrundade investeringsbeslut. På Marketmate får du gratis tillgång till insiktsfulla artiklar och analyser. Kolla även in deras aktieapp för daytraders, samt warrantlistan.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en bolagsform i vilket själva ägandet är uppdelat i aktier. Äger du exempelvis 0,1 % av aktierna så äger du i praktiken 0,1 % av bolaget och kan då ta del av 0,1 % av eventuell aktieutdelning. Genom att äga aktier har du som investerare ett personligt och ekonomiskt intresse av att bolaget presterar goda resultat och växer.

Genom ägandeskap i ett bolags aktier får du som aktieägare inflytande och ekonomisk delaktihet i bolagets verksamhet, strategi och resultat.

Hur säljer man aktier?

När du vill sälja dina aktier loggar du in hos din VP-mäklare, exempelvis Nordnet eller Avanza. När du klickar i sälj kan du välja ifall du vill sälja samtliga aktier eller en särskild andel av dem. För att sälja behöver du ange en säljkurs. Om någon vill köpa dina aktier till den kursen så sker transaktionen i realtid och du får dina pengar direkt i depån (minus courtage och andra eventuella avgifter).

Innan du säljer dina aktier bör du vara på det klara med varför du säljer dem, samt försäkra dig om att det är i linje med din investeringsstrategi.

Vad är aktiemarkanden och hur fungerar den?

Aktiemarknaden är en säker plats att handla aktier på. Den reguleras av Finansinspektionen som säkerställer att allting går rätt och riktigt till. På aktiemarknaden kan investerare, vare sig privatpersoner eller entiteter, köpa och sälja andelar i aktiebolag i realtid.

Priserna på en aktiemarknad bestäms helt och hållet av utbud och efterfrågan. Det är du som investerare som själv bestämmer vad du är villig att betala eller sälja en aktie för. På aktiemarknaden, numera oftast digitalt, möts köpare och säljare för att handla med varandra.

Vilka olika typer av aktier finns det?

Innan du handlar med aktier är det viktigt att känna till de olika kategorier som finns tillgängliga. Syftet med dessa olika kategorier är att de erbjuder olika typer av rättigheter för dig som ägare.

  • Stamaktier. Den vanligaste sorten som ger rätt till utdelning. Stamaktier delas in i A-, B- och C-aktier som skiljer sig åt gällande antalet röster per aktie. A-aktier ger generellt flest röster per aktie.
  • Preferensaktier. Dessa ger dig som ägare förtursrätt på utdelning före ägare av stamaktier. De ger även företräde vid eventuell likvidation. Dock ger de lägre rösträtt än stamaktier.
  • D-aktier. Mindre vanlig aktieform som ger en fast men mindre utdelning än exempelvis B-aktier.

Vad är stamaktier (A-, B- och C-aktier) och vad är skillnaden?

En stamaktie kan vara uppdelad i tre olika kategorier, A-, B- och C-aktier, varav mestadelen av handeln normalt sett sker i B-aktien. Skillnaden mellan de olika aktiekategorierna är hur många röster per aktie man tilldelas.

A-aktier har inte sällan ett röstvärde på 10, dvs att en aktie ger dig tio röster, varpå en B-aktie ger dig en röst. C-aktier i sin tur kommer inte sällan utan rösträtt, men med fördelar såsom preferens vid utdelningar.

A-aktier lämpar sig bättre för investerare som vill ha mer inflytande. Det är inte ovanligt att personer med höga bolagsbefattningar sitter på lejonparten av just A-aktier.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier ger dess ägare förtur till aktieutdelning, samt utbetalning vid händelse av likvidering. Som kompensation för detta uteblir ofta rösträtten. Strukturen gör denna typ av aktier intressanta för investerare som prioriterar säkra, regelbundna utbetalningar före inflytande i bolaget.

Preferensaktier handlas som vilka andra aktier som helst hos din VP-mäklare och är markerade med prefixet Pref före aktiens namn.

Märk väl att en del preferensaktier kan ha låg omsättning, vilket kan göra det svåra att avyttra sina av innehav vid önskad tidpunkt. Handel i preferensaktier kräver därför längre förberedelser.

Vad är D-aktier?

En D-aktie är en aktiekategori som ett företag kan utfärda för att möta särskilda finansieringsbehov eller för att ge vissa förmåner. Medan en B-aktie ger möjligheten till större utdelning när bolaget går med vinst kommer D-aktie med en säker och förutbestämd utdelning.

D-aktier har ingen inlösenkurs, utan har en evig löptip, vilket gör dem känsliga mot ränteförändringar.

Krasst sett kommer en D-aktie med lägre risk, men också lägre uppsida. Det är upp till dig som investerare att själv bedöma huruvida D-aktier lämpar sig för din investeringsprofil.

Hur många aktier ska man ha?

Hur många aktier du bör ha i din portfölj är helt och hållet subjektivt och kokar i slutändan ned i din riskvillighet. En sak som däremot är viktig att vara medveten om är att ett mindre urval aktier per automatik innebär en högre risk.

Krasst sett kan man säga att ju fler aktier du äger, desto närmare index kommer du. Detsamma gäller tvärtom, i synnerhet ifall dina innehav är mindre bolag. En normal allokering brukar ligga mellan 8-15 olika aktier, och då gärna från olika aktielistor och sektorer. Då sprider du riskerna som mest, samtidigt som du ger dem en god chans att prestera såväl individuellt som kollektivt.

När får man utdelning på aktier?

För att få aktieutdelning krävs både att bolaget ifråga beslutat sig för att göra det. Det krävs även att du äger aktier på den så kallade Sink-dagen. Det är den dag som man senast måste köpa aktier i bolaget ifråga för att kunna ta del av utdelningen.

Om du köper aktier efter Sink-dagen, eller på själva avstämningsdagen, har du som investerare inte rätt till aktieutdelning för räkenskapsåret.

På Stockholmsbörsen sker utdelningarna generellt på våren, då främst i april/maj. Vissa bolag väljer att göra utdelningar för att locka och behålla investerare. Andra bolag väljer istället att återinvestera vinsterna.

Vad är skillnaden mellan aktier och fonder?

När du äger en aktie äger du en del av bolaget ifråga och har då rätt till eventuell utdelning, samt får rösträtt i bolaget. Rösträtten kokar ned i typen av stamaktie du äger.

En fond, däremot, är ett investeringsinstrument som består av en samling aktier, obligationer eller andra tillgångar. Som ägare av en fond äger äger du en del av fonden, men inte aktierna eller de övriga tillgångarna i den.

Notera även att handel i aktier sker i realtid under börsens öppettider, medan handel i fonder kan ske med en viss fördröjning.

Sammanfattning

Du har i den här artiklen fått en grundlig genomgång om aktier, vad de är, hur du bäst handlar dem och vilken typ som lämpar sig bäst för olika handelsprofiler.

Genom att handla i rätt typ av stamaktie, dvs A-, B-, C-, D- eller preferensaktier, kan du investera på ett sätt som passar din riskprofil och tidshorisont. All handel i aktier sker på Stockholmsbörsen och granskas av Finansinspektionen för att säkerställa ett tryggt och rättvist förfarande. Som privatperson kan du enkelt handla med aktier via de stora nätmäklarna Nordnet och Avanza.  

Vanliga frågor och svar

Var kan man handla med aktier?

Du hittar ett brett utbud av svenska aktier på Stockholmsbörsen. Denna får du tillgång till via en VP-mäklare såsom Nordnet eller Avanza, hos vilka du kan handla både svenska och utländska aktier. Håll även ögonen på Marketmate.se för analyser och aktietips.

Vilka sorters aktier finns?

Det finns fem olika stamaktier: A- till och med D-aktier samt preferensaktier. Skillnaden mellan de respektive är utdelningsnivån samt röstberättigandet.

Har aktier samma avgifter som fonder?

Nej. Fonder tar en årlig förvaltningsavgift, medan de enda avgifter som åtföljs av aktier är courtage och eventuella växlingsavgifter vid handel av utländska aktier.