Edvin Wallin - Vontobel 15 maj

Vad händer på råvarumarknaden?

Vi återgår och tar en titt på de mer klassiska råvarorna och lägger ett extra fokus på jordbruket där nötkreatur och kakao toppar nyheterna. Samtidigt händer det mycket på oljemarknaden i och med det spända världsläget.

Oroligheter i USA

Nötkreatur har haft en liten bergodalbana under det senaste året, terminen har handlats mellan 160 cents per pound upp till 190 cents per pound som nästan är toppnoteringar. Marknaden för nötkreatur kännetecknas så som andra råvaror inom jordbruket av en stark korrelation till väder, sjukdomar och andra marknadsfaktorer.

Terminen som mest berör den amerikanska marknadens prissättning av nötkreatur har under den senaste månaden gåt från 190 cent per pound ner till 175 cent per pound. Denna minskning bygger på de lokala utbrotten av fågelinfluensa på amerikanska gårdar vilket har oroat handlare. Potentiell oro över minskad efterfråga och osäkerhet kring vidare utbrott har resulterat i att priset stabiliserats något runt 175 cent per pound. Det amerikanska livsmedelsverket USDA försäkrar dock att amerikanska producenter är säkra och att dessa bara är lokala utbrott.

Lastning…

Blir lördagsgodiset dyrare?

Importörer av kakao får att svårare att lösa längre kontrakt på kakaobönor då det blivit en mer bristfällig vara. Ghanas och Elfenbenskusten skördar har varit långt under förväntan i och med vädrets påverkan, detta har resulterar i att importörer har skyndat sig för att säkra utbudet och sin produktion då dessa två länder står för runt 60% av det totala utbudet globalt. Terminskurvan lutar brant nedåt med kontrakt med kortare löptider betydligt dyrare, och den nuvarande terminen (Cacoa May 2024) handlas över 8,500 USD. Detta går att jämföras med Cacao May 2025 som handlas ner mot 6,500 USD den 6 maj 2024.

Nedgången från rekordnivåerna lite över 11,000 USD kan förklaras av regn som har fallit i regionen men också ändrad struktur på terminerna som handlas på Intercontinental Exchange där man ändrade gränsen för marginalkrav på dessa kontrakt, detta för att begränsa den mer spekulativ handla.

Många förväntar sig ett fortsatt volatilt pris framöver då efterfrågan och utbudet inte går att matcha under dagens förhållanden, detta har också lätt till att länder i Sydamerika har börjat plantera kakao för att kunna öka sin produktion, någon som kanske kommer leda till minskad volatilitet på sikt.

Lastning…

Olja som hedge

Oavsett oroligheterna i omvärldens turbulens och oroligheterna i mellanöstern hålls Brent- och WTI-priserna relativt stabila. Många förväntade sig en chock i priset vid Irans svar mot Israel men riktigt sådan stark reaktion kom inte från marknaden. Denna mindre fluktuation i priset kan delvis härledas till att den amerikansk produktionen ligger på historisk högsta samtidigt som den amerikanska nettoimporten är noll. Amerikanska produktionen har nu ett större fokus på skifferolja vilket kan ha en stabiliserande effekt särskilt på WTI men också Brent.

Skifferolja är generellt dyrare att utvinna och raffinera, vilket gör producenter mer beroende av höga oljepriser för att gå runt. Enligt research från banken HSBC behöver den genomsnittliga producenten ett oljepris på 66 USD per fat under 2024 för att gå break-even. Teknologisk utveckling och relativt höga oljepriser har lett till en boom i produktionen, vilket har minskat USA:s beroende av olja från mellanöstern kraftigt under de senaste 10 åren. Det minskade beroendet har slängt om dynamiken på oljemarknaden, och har gjort oljemarknaden mindre känslig mot exempelvis krig i annars ofta krigsdrabbade mellanöstern. WTI-priset har sjunkit från sin toppnotering 2022 på 130 USD fatet ner till 78 dollar fatet per den 6 maj.

Lastning…
Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

Signifikanta risker:

Marknadsrisk: Värdet på produkterna kan sjunka betydligt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången sjunker. Produkterna är inte kapitalskyddade.

Emittentens kreditrisk: Investerare i produkterna är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkterna. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.

Risk med hävstångsprodukter: På grund av hävstångseffekten finns det en ökad risk för förlust (risk för totalförlust) med hävstångsprodukter, t.ex. Bull & Bear certifikat, Warranter och Mini Futures.

Valutarisk: Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta kommer värdet på en produkt också att bero på växelkursen mellan de respektive valutorna. Som ett resultat kan värdet på en produkt fluktuera avsevärt.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…