Edvin Wallin - Vontobel 23 april

Hävstång och diversifierade investeringar: Vi lanserar Mini Futures på ETF:er

Hävstång och diversifierade investeringar: Är inte det en oxymoron? Vontobel började nyligen erbjuda hävstångsprodukter på ETF:er. Men varför ska man ta “omvägarna” via en hävstångsprodukt istället för att investera direkt i en ETF? Och vilka ETF:er erbjuder Vontobel egentligen som underliggande?

Vad är en ETF?

Förkortningen ETF står för Exchange Traded Fund, och översätts till börshandlad fond på svenska. Syftet med ETFer var och är att replikera utvecklingen av vissa index. Det finns nu ett stort antal ETFer med olika underliggande index/tillgångar. Detta återspeglas också i tillväxten av antalet ETFer som har gått från 450st 2005, till över 9 500 idag.

Som namnet antyder kan ETF:er handlas på börsen, vilket är den stora fördelen med ETFer jämfört med vanliga fonder.

Ett stort antal ETF:er finns tillgängliga för att uppfylla individuella investeringsmål. Detta gör det möjligt att investera i specifika tillgångsklasser som aktier, obligationer eller råvaror.

Dessutom erbjuder ETF:er också möjligheten att investera specifikt i vissa sektorer, regioner och länder, t.ex. i ”mogna” marknader eller tillväxtmarknader, samt i Europa eller övriga världen.

ETF:er åtnjuter för närvarande stor popularitet. För många småsparare har de blivit synonymt med passiva investeringar. Passiva investeringar innebär att man följer hela marknaden, sektorer eller branscher i en portfölj istället för att aktivt välja ut enskilda värdepapper, vilket minskar arbetsbördan för investeraren.

De generellt lägre avgifterna jämfört med aktivt förvaltade fonder bidrar också till deras popularitet. Detta beror på att en ETF oftast inte har en fondförvaltare som aktivt försöker överträffa ett jämförelseindex, och tar betalt för arbetet.

Resultatet för många aktivt förvaltade fonder ligger dock ofta under jämförelseindexet efter avdrag för kostnader. Till exempel kom indexleverantören S&P Global i en analys fram till att 98 procent av alla globala aktiefonder noterade i euro underpresterade S&P Global 1200® över tio år.

Investera i olika sektorer eller länder med bara en investering

En stor fördel med ETF:er är att du kan täcka ett visst tema eller en viss region med en enda investering.

Indien – nya Kina?

Indien betraktas enligt många för närvarande som det “nya Kina”. Med cirka 1,4 miljarder invånare har Indien redan gått om Kina som världens folkrikaste land. Nu vill Indien gå om Kina i den tekniska försörjningskedjan. Tillväxtpotentialen inom detta område uppskattas av analytiker till 21 procent per år. Möjligheterna för Indien är goda på grund av den politiska osäkerheten. Dessutom vill allt fler teknikföretag inte längre förlita sig enbart på Kina som leverantör på grund av de politiska riskerna.

Det är dock inte bara teknikindustrin som sägs vara ansvarig för Indiens tillväxt. Indiens premiärminister Narendra Modi har under de senaste åren initierat långtgående reformer för att modernisera sitt land. Kampanjen “Made in India” syftar till att underlätta investeringar, främja innovation och etablera en internationellt konkurrenskraftig produktionsinfrastruktur i landet. Under de senaste tio åren har Indiens bruttonationalprodukt (BNP) vuxit med i genomsnitt mer än 5,7 procent per år. Endast under corona-året 2020 var trenden negativ. BNP förväntas till och med växa med mer än sex procent per år fram till 2028. Den låga medelåldern på 28,2 år, vilket är cirka tio år lägre än i Kina, är hoppfull och en bra förutsättning, men ingen garanti för de prognostiserade tillväxtutsikterna. Mycket av hoppet är dock förmodligen redan inprisat i den indiska aktiemarknaden. Price-to-Earnings (P/E) för iShares MSCI India ETF är 31,37.

Med sina 136 innehav erbjuder iShares MSCI India UCITS ETF tillgång till de största och mest omsatta företagen på den indiska aktiemarknaden.

Vontobel erbjuder nu Mini Futures på flera olika ETFer!

Vi har nyligen lanserat Mini Futures som följer ETFer med MSCI Indien, Sydkorea, Brasilien och Taiwan som underliggande index. Med våra produkter är det möjligt att oproportionerligt delta i både upp- och nedgångar i ETFerna. Här kan du lära dig mer om hur Mini Futures fungerar.

Vi har i dagsläget Mini Futures på dessa ETFer:

US46429B5984iShares MSCI India ETF
US4642864007iShares MSCI Brazil ETF
US4642867729iShares MSCI South Korea ETF
US46434G773iShares MSCI Taiwan ETF

Produkterna hittar du HÄR.

Du finner även dessa produkter i Marketmates Warrantlista:
iShares MSCI India ETF
iShares MSCI Brazil ETF
iShares MSCI South Korea ETF
iShares MSCI Taiwan ETF

Viktig information
Signifikanta risker:

Marknadsrisk: Investerare bör notera att utvecklingen av aktiekurserna i de ovan nämnda företagen beror på många entreprenörsmässiga, cykliska och ekonomiska faktorer, som bör beaktas när man bildar sig en lämplig uppfattning om marknaden. Aktiekursen kan permanent utvecklas annorlunda än investerarna förväntar sig, vilket kan leda till förluster. Dessutom är tidigare resultat och analytikernas åsikter ingen indikator på framtida resultat.

Emittentrisk: Investerare exponeras för risken att emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) eller garanten (Vontobel Holding AG, Zürich) inte kan fullgöra sina skyldigheter i samband med produkten. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.

Ökad risk med hävstångsprodukter: På grund av hävstångseffekten finns det en ökad risk för förlust (risk för totalförlust) med hävstångsprodukter, såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini Futures.

Valutarisk: Om produkterna är kopplade till underliggande som inte är noterade i SEK, beror värdet på respektive produkt även på växelkursen mellan den utländska valutan och SEK.

Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren. Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…