PopeyeCharts 7 juni

Elliott Wave-principen

Enligt vågprincipen delar man in rörelserna i marknaden i två kategorier, motivvågor och
korrigerande vågor. Motivvågor betecknas med siffror medan korrigerande vågor betecknas med
bokstäver (se nedanstående figur).

Nedan figur illustrerar hur vågorna delas upp i olika grader
beroende på vilken grad man studerar. 1 impuls består av 5 impulser, och som i sin tur består av 15
impulser.

Innan vi går vidare med beskrivningen av Elliott Wave-principen är det viktigt att känna till skillnaden
mellan regler och riktlinjer i beskrivningarna nedan.

 • Regler är till för att följas, kan inte tolkas på olika sätt och ska aldrig ignoreras.
 • Riktlinjer är mer flexibla och gör gällande karaktären på vågorna

Figur: Elliott Wave-sekvensen, -impuls och -korrigering


Motivvågor

Motivvågor delas upp i fem vågor och rör sig alltid i samma riktning som trenden av högre grad. De
är enkla att se och tolka. Regler för motivvågor:

 • Våg 2 kan aldrig falla tillbaka under startpunkten av våg 1.
 • Våg 4 kan aldrig falla tillbaka under startpunkten av våg 3.
 • Våg 3 färdas alltid bortom slutet av våg 1.
 • Våg 3 är oftast den längsta och aldrig den kortaste bland vågorna 1, 3 och 5. Så länge som våg
  3 genomgår en större procentuell rörelse än antingen våg 1 eller 5 så är den regeln uppfylld.
  Det håller nästan alltid på aritmetisk basis också.

Detsamma gäller för vågorna i den lägre graden, det vill säga vågorna (i)-(v) i ovanstående figur. Tanken
med en motivvåg är att den gör framsteg. Den ska bilda en stark trend och ovanstående regler
säkerställer detta.

Motivvågor delas upp i två kategorier, impulsvåg och diagonaler (avslutande och ledande diagonaler),
se nedan figur. Diagonaler är även kända som stigande och fallande kilar inom klassisk teknisk analys.
Regler som skiljer mellan impulsvåg och diagonaler:

 • Våg (4) tillåts inte handla i territoriet för våg (1) i en impulsvåg, d.v.s. den får inte överlappa
  våg (1). I diagonaler är det vanligt att våg (4) överlappar våg (1).
 • Våg (1), (3) och (5) i en impuls är alla motivvågor, våg (3) är specifikt en impulsvåg. Den här
  regeln innebär att vi kan se ledande diagonal i våg (1) av en impuls och en avslutande diagonal
  i våg (5) av en impulsvåg.

Figur: Motivvågor, impuls och diagonaler. I stigande trend, i fallande trend är mönstren inverterade.


Avslutande diagonaler

Avslutande diagonaler hittar man främst i våg 5-positionen vid tillfällen då
rörelsen innan har gått ”alldeles för snabbt”. En mycket liten andel av avslutande diagonaler hittas i
våg C-positionen. I mer komplexa korrigeringar (se nästa avsnitt) kan man se avslutande diagonaler
enbart i den avslutande vågen av sådana komplexa korrigeringar. Avslutande diagonaler dyker upp
som en avslutande del i en större rörelse (impuls eller korrigering) och indikerar utmattning av
rörelsen. Avslutande diagonaler har underindelning 3-3-3-3-3.

Ledande diagonaler

Ledande diagonaler hittar man främst i våg 1-positionen och våg A-positionen
av en zigzag korrigering (se nästa avsnitt). Den karaktäristiska överlappningen av våg 4 och 1 och
konvergensen av stöd- och motståndslinje är densamma i avslutande som ledande diagonaler.
Skillnaden ligger i underindelningen av de interna vågorna. Ledande diagonaler har underindelning 5-
3-5-3-5.

Strukturen för ledande diagonaler passar in i vågprincipens anda eftersom underindelningen (5-3-5-3-
5) i riktning mot den större trenden kommunicerar ett ”fortsättnings”-budskap i motsats till den
avslutande diagonalen som har underindelning (3-3-3-3-3).

Förlängning av impulser

De flesta impulser man ser innehåller en förlängning i en och endast en av
de tre impulsiva vågorna 1, 3 och 5. Oftast är det i våg iii av 3 som man ser förlängningar då våg 3 är
den starkaste och längsta vågen av de tre vågorna. När våg 3 är förlängd tenderar våg 5 att vara lika
lång som våg 1 alternativt 0,618/1,618 av våg 1, mätt från startpunkten av våg 5 (botten).

Målkurser för våg 2, 3, 4 och 5:

 • Våg 2 rekylerar typiskt sett ned till 0,50-0,786 av våg 1, men kan även nå 0,382; 0,618; eller 0,886 av
  våg 1.
 • Våg 3 är normalt sett 1,618 av våg 1 (med start från våg 2:s lägstapunkt) men kan även nå 1,382; 2,00; 2,618;
  och 3,618 av våg 1.
 • Våg 4 rekylerar typiskt sett ned till 0,382-0,5 av våg 3, men kan även se 0,236 och 0,618 av våg 3 (våg
  4 får inte rekylera ned till området för våg 1 i en impuls, så kallad överlappning).
 • Våg 5 är typiskt 1,00 av våg 1, men kan även vara 0,618 och 1,618 av våg 1. Alternativa mått
  för våg 5 är 1,236-1,618 av rekylen ner från 3 till våg 4:s lägstapunkt.

I nedan figur illustreras de olika fibonacci-relationerna för en typisk impulsiv våg. Istället för att
använda retracement verktyget och mäta varje våg för sig kan det vara mer praktiskt att använda
fibonacci extention-verktyget som använder 3 punkter, startpunkten av våg 1, slutpunkten av våg 1 och
slutpunkten av våg 2. Detta illustreras i figur 2 nedan. När man upptäcker en våg 1-2 formation kan
man dra på fibonacci extention-verktyget för att få fram potentiella målkurser.

Riktlinjer för impulsvågor:

 • Alternering: Riktlinjen för alternering säger att om vi har en skarpkorrigering (zigzag) i våg 2
  så bör vi förvänta oss mer sidledes korrigering i våg 4 (flat eller trianglar) och tvärtom.
 • Djupet av en korrigering: Riktlinjen säger att våg 4 av en högre grad impuls tenderar att
  bottna kring området för den föregående fjärde vågen av en mindre grad impuls. Våg 2
  tenderar att bottna kring fjärde vågen av en mindre grad impuls.

Telia Company AB 1D: Impuls, avslutande diagonal i (5)

I Telia ser vi en impulsiv våg ner sedan toppen i april 2022 och där våg (5) av impulsen ser ut att ha
fallit ut som en avslutande diagonal. Notera även den positiva divergensen enligt MACD som byggts
upp mellan (3) och (5). Utbrott ur diagonalen kan räknas som våg (A) då den hamnade i nivå med (4).
Med MACD över 0 och priset redan tagit ut två tidigare swing highs bör man vara öppen för vidare
uppsida. Primärräkning är att Telia finner stöd i form av (B) kring 25,50–26,50, sekundärräkning är att
(A) är våg (4) och att den istället hittar botten kring 23,00–24,50 i form av våg (5).

Alcoa Corporation 1D: Impuls, korrigering

I Alcoa noteras en fin impulsiv rörelse upp från mars 2020 botten – mars 2022 topp. Därefter har
aktien inlett en större korrigering och Elliott Wave ger hint om att vi kan se reversal upp från området
18,00-23,00. Notera den försa vågen där i början, våg 1/(1), ser ut att vara ledande diagonal.

Moderna Inc 1D: Impuls, korrigering

I Moderna noteras en impuls ner i (A) sedan toppen i augusti 2021, därefter en flatkorrigeringsvåg (B)
och ser nu ut att ha inlett en impuls ner likt (A). Om den ser 115,00-området har vi även en potentiell
H&S toppformation där vi kan se 200,00-området innan vidare ner.

Korrigeringsvågor

Korrigeringsvågor uppstår till följd av konflikt mellan två trender. En korrigering är en fas där
marknaden rör sig mot en trend av högre grad. Motståndet från den starka trenden förhindrar en
korrigering från att utvecklas till en ny impulsiv struktur. Resultatet av den kampen mellan de två
trenderna (högre grad trend kontra lägre grad trend) är korrigeringsvågor som är mindre identifierbara och
svårare att analysera ibland i jämförelse till en impulsiv struktur.


Korrigeringsvågor kan delas in i fyra huvudkategorier och har följande regler:

 • Zigzag (5-3-5; inkluderar tre varianter: enkel, dubbel, trippel)
 • Flatkorrigering (3-3-5; inkluderar tre varianter: vanlig, expanderad, löpande)
 • Trianglar (3-3-3-3-3; inkluderar fyra varianter: stigande, fallande, sammandragande,
  expanderande)
 • Kombinerande korrigeringsstrukturer (dubbla treor, trippeltreor)

Zigzag: Mycket vanligt förekommande korrigering, har underindelning 5-3-5 vilket innebär att den
inleder med impuls, därefter 3-våg korrigering (som i sig kan vara zigzag) och sedan avsluta med en
impuls (enkel zigzag). Dubbel och trippel zigzag är samma formationer som enkel zigzag men där
man har X som knyter samman 2 eller 3 zigzag och W, Y och Z anger zigzag 1, 2 och 3. I nedan figur
ser man enkel och dubbel zigzag.


Målområde för B: Typiskt 0,50-0,618 av A (och i en dubbel är målområdet för X 0,50-0,618 av W)


Målområde för C: Typiskt 1,00-1.618 av A. Men kan ibland även se 0, 618A och 2,618A. När C
avslutas kort av ideal målkurs (1,00) bör analytikern vara öppen för de andra varianterna (dubbel och
trippel zigzag). Samma fibonacci-relation gäller för dubbel och trippel zigzag men här kikar man
istället på X i relation till W och Y i relation till W (i en dubbel) och Z i relation till Y (i en trippel).

Enkel och dubbel zigzag. I stigande trend, i fallande trend är mönstren inverterade

SBB AB B 1D: Zigzag

I ett aktuellt exempel ser vi SBB B utvecklar en potentiell zigzag. Impulsiv rörelse ner noteras under
perioden november 2021 – september 2022, därefter (B) som rekylerar upp till 0,382-0,50 av (A). För
SBB hade det varit möjligt att rekylera upp till 0,618, (B) gav inledningsvis hopp om vidare uppsida
då (B) såg impulsiv ut. Man kommer att hamna i situationer där man tycker sig se en impuls som
senare visar sig vara en korrigerande våg.


Man ska inte hålla stenhårt i en räkning, ett tidigt tecken på invalidering är när man tycker sig se en
impuls och därefter handlas instrumentet ner och bryter 0,5-0,618 (blå område i ovan graf). I dessa
situationer bör man vara extra vaksam. En impuls är en stark rörelse och man förväntar sig att
aktörerna håller 0,5-0,618 av den impulsen. I SBB noterar man hur aktien under mitten av mars 2023
bröt under 0,618, därefter testade nivån åter under april innan det blev ett rakt streck ner. Tänkbar
målkurs för SBB är kring 3,60–4,00 där vi även har low från juni 2017. Kring lows vill man se
positiva divergenser byggas upp mellan våg 3 och 5 av (C).

Flatkorrigering: Vanliga (regular) flatkorrigeringar förekommer oftast, följt av expanderande
(expanded) flat och mindre ofta löpande (running) flat, se nedanstående figur. Alla flatkorrigeringar
har samma underindelning, 3-3-5 men där fib relationen ser annorlunda för de olika typerna.

Målområde för B: Typiskt 0,786 – 1,00A (regular flat), 1.236 -1.382A (expanding & running flat)

Målområde för C: Typiskt 1,00A (regular flat), 1,236 -1,618A, 2.618A extremfall (expanding flat).
Running flat avslutar C över slutpunkten av A, se nedan figur.

Figur: Vanlig, expanderad och löpande flatkorrigeringar. I stigande trend, i fallande trend är mönstren
inverterade

SCA AB 1D: Expanderad flat

SHB AB 1W: Vanlig flat

Trianglar: Trianglar består av 5 vågor och har underindelningen 3-3-3-3-3. De återspeglar balans av
krafter som orsakar en sidledes prisrörelse som vanligtvis förknippas med minskande volym och
volatilitet. Trianglar delas in i fyra kategorier: stigande, nedåtgående, symmetrisk och expanderande. I
de tre första (stigande, nedåtgående, symmetrisk) inryms triangelns inom området för den tidigare
rörelsen och man kan kalla dessa för ”vanliga” trianglar. Det är dock vanligt när det gäller den
symmetriska varianten att våg b överskrider startpunkten för våg a och i det fallet kallas för löpande
(running) triangel.

Trianglar förekommer vanligtvis i våg 4-positionen av en impuls, våg B i en ABC eller den sista vågen
X i en dubbel eller trippel zigzag eller en kombinerande struktur. I extremt sällsynta fall tycks man se
trianglar i våg 2-positionen men då rör det sig oftast om en del av en större kombinerande struktur i
våg 2.

Figur: Olika trianglar. I stigande trend, i fallande trend är mönstren inverterade

Boliden 1D: Expanderad triangel

Boliden under perioden augusti 2022 – oktober 2022 utvecklade en expanderad triangel med stigande
motstånd samt avtagande support. Efter (e) rusade aktien med ca +50 procent.

SSAB 1D: Symmetrisk triangel

SSAB A under perioden april 2021 – november 2021 utvecklade en symmetrisk triangel med
avtagande motstånd samt stigande support. Efter (e) rusade aktien med ca +70 procent.

Kombinerande korrigeringsstrukturer: Elliott kallade sidledes kombinationer av korrigeringar
”dubbla treor” och ”trippeltreor”. En trea kan vara zigzag eller flat, trianglar är tillåtna som en
avslutande del i en kombination och i det hänseendet kallas för ”trea” även om trianglar har
underindelningen 5 vågor.


En dubbel trea märks med WXY där X knyter samman strukturen och är vanligtvis en zigzag. En
trippel trea märks med WXYXZ där Xn knyter samman strukturen. För det mesta är dubbel- och
trippeltreor horisontella i karaktären.


Målområde för X: Typiskt 0.50 – 1,00W i en dubbeltrea och 0,50 – 1,00Y i en trippeltrea,
Målområde för Y och Z: Typiskt 1,00-1,618W i en dubbeltrea och 1,00-1,618Y i en trippeltrea.

Figur: Kombinerande korrigeringsstrukturer, dubbla treor. I stigande trend, i fallande trend är mönstren inverterade

S&P500 1D: Kombination, dubbla treor

Kikar vi på ett aktuellt exempel noteras en potentiell dubbeltrea i S&P500. Den inledande vågen säger
mycket om den resterande delen av korrigeringen. Att den inleder med en 3-vågsrörelse (zigzag) i W
ger hint om korrigerande struktur. X har spelat ut i 3-vågskorrigering-flat och det man förväntar sig nu
är en 3-våg (zigzag) i Y. Sannolikheten för zigzag i Y ökar betydligt om (b) utvecklas till en triangel
abcde detta eftersom våg 2 kan uteslutas. Normal förväntning för målkurs Y är Y=W.

Tesla Inc 1D: Kombination, dubbla treor

Tesla under perioden november 2021 – januari 2023 visar ett fint exempel på en kombinerande
korrigeringsstruktur (blå WXY) där målkurs för blå Y var fib 1,00W, 1,236W och 1,618W. Notera att
hela den strukturen är en avspegling av den inledande delen blå W, fascinerande! Vad kan man
förvänta sig härnäst?


Man kan se januari 2023 low som botten för hela korrigeringen men man kan också tänka sig att blå
WXY är i sin tur inledande W av en större korrigeringsstruktur där vi nu sett (A) av en zig-zag upp
mot 380-400-området för att avsluta större X/B. Om så är fallet bör man se 90-100-området igen
längre fram, som ABC ner (WXY) alternativt en impuls ner för att avsluta en flat (3-3-5).

Rekommenderat

Se alla
24 november David Bagge
”HOLD THE LINE!!”
De senaste veckornas uppgångar kan verka verka vertikala i flera namn drivet av att hedgefonder stänger sina korta…
21 november David Bagge
Stora Tradingdagen med IG – Årets tradingevent!
Glöm inte att anmäla dig till höstens event - Stora Tradingdagen 2023 som går av stapeln imorgon den 22 november.…
10 november David Bagge
Toppbestigning!
Äntligen fredag och det innebär som vanligt en ny krönika från undertecknad här på Marketmate! För två veckor…