Edvin Wallin - Vontobel 20 november

Big in Japan

Efter årtionden av stagnerande priser verkar Japan ha hittat tillbaka till inflationen. Denna förändrade miljö med normalisering av penningpolitiken och en något positiv inflation har en positiv effekt på den japanska aktiemarknaden och lockar även utländska investerare igen. Av den anledningen kan kanske japanska företag komma att spela en allt viktigare roll i globala portföljer i framtiden.

I stället för att ägna mycket tid åt att leta efter enskilda företag eller investera i det breda marknadsindexet kan det vara värt att ge enskilda företag eller sektorer en högre vikt. Vontobel’s tracker certifikat med ticker TRACK JAPAN VON som följer Japan Equity Strategy Index gör det möjligt att delta i utvecklingen av 30 utvalda japanska företag som verkar attraktiva enligt en flerfaktormodell (värdering, kvalitet, momentum och storlek). Trackercertifikatet som är kopplat till Vontobel Japan Equity Strategy Index med en indexavgift på 1,25% p.a. handlas via Avanza och Nordnet.

Investerare i produkten bör beakta att de är exponerade mot risken att emittenten inte kan fullgöra sina förpliktelser under produkten och att produkten inte är kapitalskyddad. Eftersom det underliggande indexet beräknas i japanska yen beror produktens värde i SEK även på växelkursen mellan valutorna. Lär mer om TRACK JAPAN VON här: https://markets.vontobel.com/sv-se/inspiration/40685/big-in-japan-inflationens-aterkomst-oppnar-upp-for-nya-investeringsmojligheter

Viktig information

Denna information utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation om investeringsstrategier, utan är endast en annons. De fullständiga uppgifterna om värdepapperen, särskilt strukturen och riskerna i samband med en investering, beskrivs i grundprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutgiltiga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser dessa dokument innan de fattar några investeringsbeslut. Dokumenten och faktabladet offentliggörs på emittentens webbplats Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas kostnadsfritt från emittenten. Godkännandet av prospektet skall inte tolkas som en garanti eller ett godkännande av värdepapperen. Värdepapper är inga enkla produkter och kan vara svåra att förstå. Denna information innehåller eller hänför sig till siffror från tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.


Rekommenderat

Se alla
16 februari Societe Generale
Så kan du delta i sektorer och geografier med hävtångseffekt
Mini Futures ger investerare möjlighet att exponera sig mot vissa underliggande tillgångar som kan vara svåra att…
9 februari Marketmate
Inflation och skuldsättning i fokus!
Skribent: Streiff är tillbaka med sin andra gästkrönika på Marketmate! Hans debutkrönika från den 12 januari…
21 januari David Bagge
Mind-blowing..
Det kombinerade marknadsvärdet av Microsoft och Apple är nu 5.8 trillioner USD. Det är hela 1.5 trn USD mer än…